Αλληλεγγύη

Με συνεργατισμό και αλληλεγγύη μπορούμε!

Previous Next

Η ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Χάρη στην ευγενική προσφορά συμπολίτη μας, της κατοικίας του προς χρήση για κοινωνικό σκοπό, η «ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» προφέρει πρόσκαιρη φιλοξενία σε κατοίκους της περιφέρειας της χώρας μας, που χρειάζονται ολιγοήμερη νοσηλεία – παρακολούθηση, χωρίς εισαγωγή στα νοσοκομεία της πόλης μας, αλλά και σε συνοδούς ασθενών, που νοσηλεύονται σε αυτά και αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής τους, στις ημέρες νοσηλείας των ασθενών τους.

Προϋπόθεση για τη φιλοξενία των ασθενών ή των συνοδών τους, αποτελεί η επιβεβαίωση των θεραπόντων γιατρών τους, για τον χρόνο της παρακολούθησης ή της νοσηλείας τους.

 

Δήλωση Αποδοχής Όρων Ωφελούμενου 

Στοιχεία Ωφελούμενου/ης :        ..........…………………………….…................…..…….……………………..…… 

του    ……………..……........…….      και της ……………….….........…………        τηλ. ……………..……………

κατοίκου ………………....….................    Οδός …………..............……..…..……        Αρθ. …..............…..…

 Α.Δ.Τ. ……………………….............……          με Α.Φ.Μ.    .………..................…………………………

Η «ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» στα πλαίσια υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, έχει εντάξει και υλοποιεί την δράση της παροχής προσωρινής στέγασης σε συνοδούς ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Κηφισιάς και οι οποίοι συνοδοί στερούνται της οικονομικής δυνατότητας για την διαμονή τους σε ξενοδοχείο.

Η ανωτέρω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και υλοποιείται σε κατοικία – οριζόντια ιδιοκτησία που έχει στην κατοχή της η «ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ευρισκόμενη στο Δήμο της Κηφισιάς και επί της οδού Αθανασίου Διάκου αριθμός 34, έχει επιφάνεια 60 τ. μ. αποτελείται από δύο κύρια δωμάτια κουζίνα και λουτρό, είναι πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη με ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.

Ήδη με την παρούσα ο/η ωφελούμενος/η δηλώνει υπεύθυνα τα ακόλουθα :

Ότι πληρεί τις προϋποθέσεις από πλευράς οικονομικής κατάστασης που δεν του/της επιτρέπει την διαμονή σε ξενοδοχείο.

Ότι θα παραμείνει στο χώρο που του/της παραχωρείται από την «ΑΤΡΑΠΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»,

 από …….....…..............…………      έως ……………................     Έχει σχέση     ….....………............……………

με τον/την .………………………..……………      νοσηλευόμενο/η στο Νοσοκομείο  …....……………....………..…..

Ότι θα αποχωρήσει άμεσα από το διατεθέν σε αυτόν/ην διαμέρισμα με τη λήξη της νοσηλείας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα του ζητηθεί από την «ΑΤΡΑΠΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», αφού προηγηθεί διήμερη προειδοποίηση.

Ότι δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου χώρου, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, να σέβεται την κοινή ησυχία της πολυκατοικίας και ειδικά να μην κάνει κατάχρηση των παροχών ήτοι ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος.

Ότι τα λειτουργικά έξοδα της παρεχόμενης κατοικίας (ρεύμα- νερό) βαρύνουν τον/την ωφελούμενο/η και εξοφλούνται με απόδειξη δωρεάς, προς τους σκοπούς του Σωματείου «ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Ότι σε κάθε περίπτωση κακής χρήσης, πέρα από τη συνέπεια της άμεσης απομάκρυνσης από το διατεθέν διαμέρισμα η «ΑΤΡΑΠΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσής της για κάθε δαπάνη ή ζημία θα προκληθεί, από κακή χρήση του διατεθέντος χώρου.

Όλοι οι ανωτέρω θεωρούνται ουσιώδεις, γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί.

Κηφισιά …………………… 2018

  

Ο/Η   Δηλ…….